Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym NITEX działającym pod adresem: www.nitex.com.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to

NITEX SZCZEPANOWSKI SP. J. 
ul. 1905 roku 21, 26-612 Radom
NIP: 7960133608

b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy NITEX, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nitex.com.pl.

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

e) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost (paczkomaty), DPD lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie NITEX są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

5. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2007r.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

* przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
* włączoną obsługę Java Script,
* włączoną obsługę plików Cookies,
* aktywny adres e-mail.

2. Kupony rabatowe stosowane są na towary będące częścią zamówienia, koszty dostawy, bądź oba jednocześnie.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

* wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
* dodania ich do koszyka,
* wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
* zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
* podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”.

3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail dalsze instrukcje postępowania w celu realizacji zamówienia.

 

ZASADY PŁATNOŚCI

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:

a. przelewem internetowymi za pośrednictwem serwisu Przelewy24
b. przelewem na rachunek bankowy:
Santander Bank PL 88 1500 1647 1216 4006 6055 0000

2. Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie elektroniczna faktura VAT.

 

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedycyjne (przewoźnika). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Możliwy jest również odbiór osobisty złożonego zamówienia.

Zamówienia wysyłamy w terminie 1-3 dni roboczych. W razie problemów z realizacją zamówienia Klient informowany jest na wskazany w zamówienia adres mailowy.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

 

ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:

NITEX SZCZEPANOWSKI SP. J. 
ul. 1905 roku 21
26-612 Radom

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia akceptacji mailowej zwracanego towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Konsument, w razie zwrotu, musi przesłać wiadomość informującą o chęci zwrotu zakupionych towarów na adres e-mail: sklep@nitex.com.pl podając w treści wiadomości numer zamówienia, którego dotyczy zwrot.

7. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje zawsze przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto z którego dokonana została płatność, w przeciągu 14 dni od akceptacji mailowej zwrotu i podania poprawnego numeru zamówienia.

8. Kupony rabatowe nie podlegają zwrotowi.

 

GWARANCJA I REKLAMACJA TOWARU

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

3. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamacje należy wysłać na adres sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia wady, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany następuje zwrot kosztów. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

NITEX SZCZEPANOWSKI SP. J. 
ul. 1905 roku 21
26-612 Radom

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest:

NITEX SZCZEPANOWSKI SP. J.
ul. 1905 roku 21, 26-612 Radom
NIP: 7960133608

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2022r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.